375
حجت الاسلام مختاری برقراری امنیت و آرامش در جامعه را شاخص دیگر تمدن نوین اسلامی برشمرد و گفت: پیشرفت در جامعه بدون امنیت و آرامش در سطوح مختلف حاصل نمی شود.


819
حجت الاسلام مختاری برقراری امنیت و آرامش در جامعه را شاخص دیگر تمدن نوین اسلامی برشمرد و گفت: پیشرفت در جامعه بدون امنیت و آرامش در سطوح مختلف حاصل نمی شود.


930
حجت الاسلام مختاری برقراری امنیت و آرامش در جامعه را شاخص دیگر تمدن نوین اسلامی برشمرد و گفت: پیشرفت در جامعه بدون امنیت و آرامش در سطوح مختلف حاصل نمی شود.


716
حجت الاسلام مختاری برقراری امنیت و آرامش در جامعه را شاخص دیگر تمدن نوین اسلامی ...


847
حجت الاسلام مختاری برقراری امنیت و آرامش در جامعه را شاخص دیگر تمدن نوین اسلامی برشمرد و گفت: پیشرفت در جامعه بدون امنیت و آرامش در سطوح مختلف حاصل نمی شود.


490
... در پرتو اقتدار باید نظم و قانون بدون تبعیض در جامعه اعمال شود ... بدون تبعیض در جامعه ...


495
وی در پایان تاکید کرد: وحدت و همبستگی میان مسلمان اصل دیگر در شاخص تمدن نوین اسلامی است. بدون وحدت و روابط همدلانه میان مذاهب مختلف اسلامی تحقق تمدن …


420
همایش بین المللی امنیت، پیشرفت و ... توسعه امید در کشور به ایجاد آرامش ... نمی‌شود و کسب ...


697
... در جامعه بدون امنیت و آرامش در سطوح مختلف حاصل نمی شود. ... و آرامش است. اگر در جامعه ...


796
پیشرفت در جامعه بدون امنیت و ... پیشرفت در جامعه بدون امنیت و آرامش حاصل نمی شود 2 ...


801
... بدون امنیت و آرامش در سطوح مختلف حاصل نمی شود. ... جامعه ای امنیت و آرامش باشد ...


929
رئیس‌جمهور گفت: آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت برنامه‌های اساسی در 4 سال آینده است.


457
... امنیت و آرامش در جامعه را ... در جامعه بدون امنیت و آرامش در سطوح مختلف حاصل نمی شود.


887
... امنیت، پیشرفت و ... شود. بدون امنیت دستیابی به هیچ دانشی به سهولت میسر نمی‌شود و ...


647
امنیت و آرامش. امنیت رکن اساسی پیشرفت است اگر امنیت از جامعه سلب شود، زمینه فراگیری دانش، امکان همبستگی و تعاون و کار و تلاش منتفی می‌گردد و تمام استعدادها و توان‌مندی‌ها صرف حفظ جان و مال می‌گردد و هیچ‌گونه پیشرفتی حاصل نمی‌شود، بلکه جامعه به عقب بر می‌گردد.


267
... امنیت و آرامش در جامعه را ... در جامعه بدون امنیت و آرامش در سطوح مختلف حاصل نمی شود.


295
از این قطرات که حاصل مشارکت مردم در ... کامنت گذاری بدون ... آزادی و امنیت، آرامش و پیشرفت;


160
طوریکه واضح است در هر جامعه ای که امنیت و آرامش وجود نداشته باشد نمیتوانیم خط السیر مشخص توسعه را در آنجا بدرستی ترسیم نماییم؛ زیرا در چنین جامعه ای تمام بنیاد های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن ناپایدار است.


21
... اهمیت و نقش امنیت در پیشرفت و ... می‌ شود. بدون شک ... و آرامش جامعه حاصل ...


467
... امنیت و آرامش در جامعه را ... در جامعه بدون امنیت و آرامش در سطوح مختلف حاصل نمی شود.