155
گفتنی است سابقه مسعود جمشیدی فولادی می توان به حضور در 117 ماه عملیات فرهنگی، فرماندهی ...