820
۹۵ نظر براي “پاسخ سوال(عمومی شماره ۲۸): آیانـــــــــــــــــوع مدرک دیپلم و پیش ...