385
نام افراد، سازمان و یا توضیحی از اعضای باشگاه مدیران ایران، شامل عبارت: