310
مسیر شما : مذهبی: وجود ۹ هزار متولی موقوفات در کشور/ سرمایه های اندک بستر ساز وقف


998
وجود ۹ هزار متولی موقوفات در کشور/ سرمایه های اندک بستر ساز وقف . ... سرمایه های اندک ...


864
وجود ۹ هزار متولی موقوفات در کشور/ سرمایه های اندک بستر ساز ... در وقف‌های مشارکتی ...


179
... در کشور/ سرمایه های اندک ... های اندک بستر ساز وقف. وجود ۹ هزار متولی موقوفات در ...


841
وجود ۹ هزار متولی موقوفات در کشور/ سرمایه های اندک بستر ساز ... های اندک خود یک وقف ...


54
وجود ۹ هزار متولی موقوفات در کشور/ سرمایه های اندک بستر ساز وقف


673
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به برنامه ...


916
... کشور دارای ۹ هزار متولی ... ۹ هزار متولی موقوفات در کشور/ سرمایه های اندک بستر ساز ...


998
... کشور دارای ۹ هزار متولی ... هزار متولی موقوفات در کشور/ سرمایه‌های اندک بستر ساز وقف: