955
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از وجود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر ...


867
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ... ثبت نام در دوره ابتدایی ...


109
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی. ... از تحصیل در ...


119
وجود 140 هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی


343
اخبار اخبار اجتماعیوجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی


802
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... ثبت نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ...


110
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام ... نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ...


247
وجود 140هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی وجود 140هزار ...


29
آموزش و پرورش خبر داد: وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ...


750
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از وجود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر ...


490
... ثبت نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ...


656
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی . رضوان ...


509
... از تحصیل در کشور ... و نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ...


816
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... است و نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی به ... تحصیل در کشور.


148
وی افزود: مجموعه اقدامات ما از سال ۹۲ منجر به بازگشت و آموزش ۱۴۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل به نظام آموزش رسمی شده است و نرخ ثبت نام …


502
... بازمانده از تحصیل ... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ...


328
آموزش و پرورش خبر داد: وجود 140هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی


183
... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در ...


836
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ... دوره قبل ... ذکر نام و ...


431
... کودک بازمانده از تحصیل ... نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در کشور وجود ...