855
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از وجود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر ...


392
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ... ثبت نام در دوره ابتدایی ...


455
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی. ... از تحصیل در ...


936
وجود 140 هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی


372
اخبار اخبار اجتماعیوجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی


691
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... ثبت نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ...


637
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام ... نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ...


695
وجود 140هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی وجود 140هزار ...


44
آموزش و پرورش خبر داد: وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ...


984
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از وجود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر ...


713
... ثبت نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ...


16
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی . رضوان ...


6
... از تحصیل در کشور ... و نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ...


831
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... است و نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی به ... تحصیل در کشور.


255
وی افزود: مجموعه اقدامات ما از سال ۹۲ منجر به بازگشت و آموزش ۱۴۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل به نظام آموزش رسمی شده است و نرخ ثبت نام …


656
... بازمانده از تحصیل ... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ...


166
آموزش و پرورش خبر داد: وجود 140هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی


854
... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در ...


588
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ... دوره قبل ... ذکر نام و ...


151
... کودک بازمانده از تحصیل ... نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در کشور وجود ...