98
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از وجود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر ...


691
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ... ثبت نام در دوره ابتدایی ...


397
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی. ... از تحصیل در ...


684
وجود 140 هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی


783
اخبار اخبار اجتماعیوجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی


345
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... ثبت نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ...


798
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام ... نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ...


772
وجود 140هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی وجود 140هزار ...


211
آموزش و پرورش خبر داد: وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ...


266
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از وجود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر ...


999
... ثبت نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ...


393
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی . رضوان ...


759
... از تحصیل در کشور ... و نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ...


439
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... است و نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی به ... تحصیل در کشور.


942
وی افزود: مجموعه اقدامات ما از سال ۹۲ منجر به بازگشت و آموزش ۱۴۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل به نظام آموزش رسمی شده است و نرخ ثبت نام …


351
... بازمانده از تحصیل ... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ...


216
آموزش و پرورش خبر داد: وجود 140هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی


707
... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در ...


416
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ... دوره قبل ... ذکر نام و ...


113
... کودک بازمانده از تحصیل ... نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در کشور وجود ...