376
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از وجود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر ...


477
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ... ثبت نام در دوره ابتدایی ...


634
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی. ... از تحصیل در ...


541
وجود 140 هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی


981
اخبار اخبار اجتماعیوجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی


835
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... ثبت نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ...


927
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام ... نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ...


386
وجود 140هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی وجود 140هزار ...


580
آموزش و پرورش خبر داد: وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ...


503
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از وجود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر ...


721
... ثبت نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ...


544
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی . رضوان ...


162
... از تحصیل در کشور ... و نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ...


239
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... است و نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی به ... تحصیل در کشور.


486
وی افزود: مجموعه اقدامات ما از سال ۹۲ منجر به بازگشت و آموزش ۱۴۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل به نظام آموزش رسمی شده است و نرخ ثبت نام …


140
... بازمانده از تحصیل ... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از ... نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ...


584
آموزش و پرورش خبر داد: وجود 140هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی


341
... وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت‌نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در ...


599
وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ نرخ ثبت ... دوره قبل ... ذکر نام و ...


565
... کودک بازمانده از تحصیل ... نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی ... از تحصیل در کشور وجود ...