642
آلبا: اومتیتی اگر قصد ماندن دارد پس خواهد ماند؛ رم از گروه چلسی و اتلتیکو صعود کرد


220
آلبا: اومتیتی اگر قصد ماندن دارد پس خواهد ماند؛ رم از گروه چلسی و اتلتیکو صعود کرد