640
آلبا: اومتیتی اگر قصد ماندن دارد پس خواهد ماند؛ رم از گروه چلسی و اتلتیکو صعود کرد


173
آلبا: اومتیتی اگر قصد ماندن دارد پس خواهد ماند؛ رم از گروه چلسی و اتلتیکو صعود کرد