914
سرپرست اورژانس کشور توصیه های ایمنی و امدادی برای سفرهای تابستانی را تشریح کرد.