782
والورده: فردا متوجه خواهیم شد که مسی در ترکیب قرار خواهد داشت یا خیر والورده: مشخصا ...