842
این نوع هوش توانایی درک پدیده های دیداری است. یعنی توانایی درک یک شکل یا شیء “امکان ...


899
به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید! به جهان پر راز و رمز هوش های چندگانه خوش آمدید!