536
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجادله بین متفکران و معتزله و ...