600
بله قراردادی با چلسی امضا خواهم کرد. فکر می‌کنم اول کورتوا امضا کند و پس از آن من ...