207
نگهداری از گیاهان آپارتمانی,نگهداری از کاکتوسها,نگهداری از بونسای


419
به بهروز: خاک تورب همان خاک پیت است. که باقیمانده و پوسیده گیاهان و خزه‌ها در شرایط ...