781
نرخ بیکاری 12.2 درصد کرد/ 237 هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شد; مجلس طرح اصلاح قانون ...