112
2 days ago · مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی و به تعبیر مدرن، بغرنج‌ترین آن، که از قضا پراگماتیست ...


221
مسیر شما مذهبی » مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است


126
مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است ... سنتی بحث آگاهی و ...


27
مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است. به گزارش مجله بارش ...


703
... اصلاح بوده و از نظر ما ... مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ...


20
مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است. یک نماینده مجلس ...


441
مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است ... سنتی بحث آگاهی و ...


470
مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است مهم ترین اتفاق ...


367
مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است مهم ترین اتفاق ...


776
... برجای گذاشته است. ... ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه ...


169
1 day ago · ... آن با ابژه بوده است. مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی و ... همین بحث آگاهی و نسبت آن با ...


678
با اینکه خودآگاهی (ماهیت ذهن) قرن هاست که مورد توجه اندیشمندان عالم بوده‌است، اما نخبگان علم امروزی هنوز از ارائه یک تعریف واحد و منسجم و حتی قابل قبول برای یکدیگر عاجزند.


571
در معماری مناطق سرد و کوهستانی افغانستان یکی از مهم‌ترین و مشخصترین نشانههای آن تأثیر اقلیم بر شکل و کالبد اصلی مسکن و روستاهاست.


650
حق نشر عکس Hamed Farhangi Image caption مهم‌ترین ... کرد و ایران را با آن ... و ادامه آن است ...


974
مهم‌ترین عبرت تاریخ معاصر چه در ایران و چه در کل منطقه آن بوده است که سیاست‌های کشوری و لشکری و نهادهای اجرایی، آموزشی، قانون‌گذاری و قضائی از سلطه اربابان مذهبی و ذهنیت اسلامی دور و ایمن نگاه داشته شود.


175
اما به نظر من دو مساله مهم‌ترین ... و خارجی است. حتما نسبت ... است باید آن را رفع کرد. با ...


867
... اجرا نکرده است ولی با توجه به ... راه است؛ ۵ توصیه مهم آب و ... مهم‌ترین آسیب ...


778
هستی و زمان یا وجود و زمان (به آلمانی: Sein Und Zeit) کتابی از مارتین هایدگر است که آن را مهم‌ترین اثر فلسفی قرن بیستم نامیده‌اند. برخی آن را به بمبی در عالم فلسفه مانند کرده‌اند.


992
... کنند؛ مهم‌ترین آن‌ها ... است. هدف این بحث در اصل آن است ... بتوان با آن سر و ...


216
... آزاری بوده است، با ... دانند و نسبت به آن آگاه ... آموزش و پرورش مهم ترین نهاد ...