986
2 days ago · مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی و به تعبیر مدرن، بغرنج‌ترین آن، که از قضا پراگماتیست ...


931
مسیر شما مذهبی » مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است


528
مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است ... سنتی بحث آگاهی و ...


878
مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است. به گزارش مجله بارش ...


79
... اصلاح بوده و از نظر ما ... مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ...


10
مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است. یک نماینده مجلس ...


763
مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است ... سنتی بحث آگاهی و ...


720
مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است مهم ترین اتفاق ...


324
مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است مهم ترین اتفاق ...


483
... برجای گذاشته است. ... ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه ...


585
1 day ago · ... آن با ابژه بوده است. مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی و ... همین بحث آگاهی و نسبت آن با ...


627
با اینکه خودآگاهی (ماهیت ذهن) قرن هاست که مورد توجه اندیشمندان عالم بوده‌است، اما نخبگان علم امروزی هنوز از ارائه یک تعریف واحد و منسجم و حتی قابل قبول برای یکدیگر عاجزند.


105
در معماری مناطق سرد و کوهستانی افغانستان یکی از مهم‌ترین و مشخصترین نشانههای آن تأثیر اقلیم بر شکل و کالبد اصلی مسکن و روستاهاست.


196
حق نشر عکس Hamed Farhangi Image caption مهم‌ترین ... کرد و ایران را با آن ... و ادامه آن است ...


590
مهم‌ترین عبرت تاریخ معاصر چه در ایران و چه در کل منطقه آن بوده است که سیاست‌های کشوری و لشکری و نهادهای اجرایی، آموزشی، قانون‌گذاری و قضائی از سلطه اربابان مذهبی و ذهنیت اسلامی دور و ایمن نگاه داشته شود.


414
اما به نظر من دو مساله مهم‌ترین ... و خارجی است. حتما نسبت ... است باید آن را رفع کرد. با ...


956
... اجرا نکرده است ولی با توجه به ... راه است؛ ۵ توصیه مهم آب و ... مهم‌ترین آسیب ...


448
هستی و زمان یا وجود و زمان (به آلمانی: Sein Und Zeit) کتابی از مارتین هایدگر است که آن را مهم‌ترین اثر فلسفی قرن بیستم نامیده‌اند. برخی آن را به بمبی در عالم فلسفه مانند کرده‌اند.


28
... کنند؛ مهم‌ترین آن‌ها ... است. هدف این بحث در اصل آن است ... بتوان با آن سر و ...


700
... آزاری بوده است، با ... دانند و نسبت به آن آگاه ... آموزش و پرورش مهم ترین نهاد ...