620
2 days ago · مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی و به تعبیر مدرن، بغرنج‌ترین آن، که از قضا پراگماتیست ...


332
مسیر شما مذهبی » مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است


767
مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است ... سنتی بحث آگاهی و ...


990
مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است. به گزارش مجله بارش ...


729
... اصلاح بوده و از نظر ما ... مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ...


927
مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است. یک نماینده مجلس ...


438
مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است ... سنتی بحث آگاهی و ...


750
مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است مهم ترین اتفاق ...


307
مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است مهم ترین اتفاق ...


52
... برجای گذاشته است. ... ترین اتفاق متافیزیک سنتی بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه ...


940
1 day ago · ... آن با ابژه بوده است. مهم ترین اتفاق متافیزیک سنتی و ... همین بحث آگاهی و نسبت آن با ...


992
با اینکه خودآگاهی (ماهیت ذهن) قرن هاست که مورد توجه اندیشمندان عالم بوده‌است، اما نخبگان علم امروزی هنوز از ارائه یک تعریف واحد و منسجم و حتی قابل قبول برای یکدیگر عاجزند.


214
در معماری مناطق سرد و کوهستانی افغانستان یکی از مهم‌ترین و مشخصترین نشانههای آن تأثیر اقلیم بر شکل و کالبد اصلی مسکن و روستاهاست.


852
حق نشر عکس Hamed Farhangi Image caption مهم‌ترین ... کرد و ایران را با آن ... و ادامه آن است ...


985
مهم‌ترین عبرت تاریخ معاصر چه در ایران و چه در کل منطقه آن بوده است که سیاست‌های کشوری و لشکری و نهادهای اجرایی، آموزشی، قانون‌گذاری و قضائی از سلطه اربابان مذهبی و ذهنیت اسلامی دور و ایمن نگاه داشته شود.


500
اما به نظر من دو مساله مهم‌ترین ... و خارجی است. حتما نسبت ... است باید آن را رفع کرد. با ...


664
... اجرا نکرده است ولی با توجه به ... راه است؛ ۵ توصیه مهم آب و ... مهم‌ترین آسیب ...


28
هستی و زمان یا وجود و زمان (به آلمانی: Sein Und Zeit) کتابی از مارتین هایدگر است که آن را مهم‌ترین اثر فلسفی قرن بیستم نامیده‌اند. برخی آن را به بمبی در عالم فلسفه مانند کرده‌اند.


777
... کنند؛ مهم‌ترین آن‌ها ... است. هدف این بحث در اصل آن است ... بتوان با آن سر و ...


84
... آزاری بوده است، با ... دانند و نسبت به آن آگاه ... آموزش و پرورش مهم ترین نهاد ...