564
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


425
اخبار و اطلاعیه های معاونت ... پیام تقدیر معاون بهداشتی دانشگاه از عوامل اجرایی ...


473
Phc.umsu.ac.ir domain is owned by Urmia University of Medical Sciences and Health Services and its registration expires in 8 months.


408
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


621
طراحی سطوح بالاتر کاردانی و کارشناسی بهورزی قائم مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طراحی سطوح بالاتر کاردانی و کارشناسی بهورزی خبر داد و گفت: این دو دوره اکنون تعریف و مسیر رشد و ارتقای بهورزان را به دنبال خواهد داشت.


395
بازدید این صفحه : ... صفحه اصلي ... جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


675
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


91
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


429
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


526
امور مالي; صفحه ... صفحه اصلي معاونت; ... دانشگاه وكارشناسان ستاد معاونت بهداشتي گزارشي ...


818
صفحه اصلي | آرشیو خبر | ... معاونت امور بهداشتی. معاونت ... بازدید معاون امور بهداشتی ...


974
صفحه اصلي > ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


848
صفحه اصلي | آرشیو خبر | ... معاونت امور بهداشتی. معاونت ... بازدید های نوروزی معاون امور ...


796
بازدید این صفحه : ... صفحه اصلي ... جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


687
بازدید این صفحه : ... صفحه اصلي ... جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


921
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، صفحه ... در نامه معاون امور بهداشتی ... معاونت توسعه ...


620
صفحه اصلي > ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


603
صفحه اصلي > واحدهاي ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور ...


981
صفحه اصلي > واحدهاي ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور ...


922
This web site is all about دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه اصلي. As we can see most used keyword is دانشگاه. This web site located in 91.99.101.2 and has charset utf-8 serves with fa language. umsu.ac.ir has .ac.ir extension.