743
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


609
اخبار و اطلاعیه های معاونت ... پیام تقدیر معاون بهداشتی دانشگاه از عوامل اجرایی ...


214
Phc.umsu.ac.ir domain is owned by Urmia University of Medical Sciences and Health Services and its registration expires in 8 months.


428
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


179
طراحی سطوح بالاتر کاردانی و کارشناسی بهورزی قائم مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طراحی سطوح بالاتر کاردانی و کارشناسی بهورزی خبر داد و گفت: این دو دوره اکنون تعریف و مسیر رشد و ارتقای بهورزان را به دنبال خواهد داشت.


950
بازدید این صفحه : ... صفحه اصلي ... جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


883
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


947
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


582
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


788
امور مالي; صفحه ... صفحه اصلي معاونت; ... دانشگاه وكارشناسان ستاد معاونت بهداشتي گزارشي ...


600
صفحه اصلي | آرشیو خبر | ... معاونت امور بهداشتی. معاونت ... بازدید معاون امور بهداشتی ...


235
صفحه اصلي > ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


670
صفحه اصلي | آرشیو خبر | ... معاونت امور بهداشتی. معاونت ... بازدید های نوروزی معاون امور ...


858
بازدید این صفحه : ... صفحه اصلي ... جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


601
بازدید این صفحه : ... صفحه اصلي ... جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


77
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، صفحه ... در نامه معاون امور بهداشتی ... معاونت توسعه ...


424
صفحه اصلي > ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


195
صفحه اصلي > واحدهاي ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور ...


688
صفحه اصلي > واحدهاي ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور ...


744
This web site is all about دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه اصلي. As we can see most used keyword is دانشگاه. This web site located in 91.99.101.2 and has charset utf-8 serves with fa language. umsu.ac.ir has .ac.ir extension.