738
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


394
اخبار و اطلاعیه های معاونت ... پیام تقدیر معاون بهداشتی دانشگاه از عوامل اجرایی ...


263
Phc.umsu.ac.ir domain is owned by Urmia University of Medical Sciences and Health Services and its registration expires in 8 months.


789
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


418
طراحی سطوح بالاتر کاردانی و کارشناسی بهورزی قائم مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طراحی سطوح بالاتر کاردانی و کارشناسی بهورزی خبر داد و گفت: این دو دوره اکنون تعریف و مسیر رشد و ارتقای بهورزان را به دنبال خواهد داشت.


842
بازدید این صفحه : ... صفحه اصلي ... جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


398
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


963
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


482
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


131
امور مالي; صفحه ... صفحه اصلي معاونت; ... دانشگاه وكارشناسان ستاد معاونت بهداشتي گزارشي ...


566
صفحه اصلي | آرشیو خبر | ... معاونت امور بهداشتی. معاونت ... بازدید معاون امور بهداشتی ...


857
صفحه اصلي > ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


104
صفحه اصلي | آرشیو خبر | ... معاونت امور بهداشتی. معاونت ... بازدید های نوروزی معاون امور ...


451
بازدید این صفحه : ... صفحه اصلي ... جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


669
بازدید این صفحه : ... صفحه اصلي ... جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


686
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، صفحه ... در نامه معاون امور بهداشتی ... معاونت توسعه ...


361
صفحه اصلي > ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


714
صفحه اصلي > واحدهاي ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور ...


105
صفحه اصلي > واحدهاي ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور ...


881
This web site is all about دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه اصلي. As we can see most used keyword is دانشگاه. This web site located in 91.99.101.2 and has charset utf-8 serves with fa language. umsu.ac.ir has .ac.ir extension.