448
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


472
اخبار و اطلاعیه های معاونت ... پیام تقدیر معاون بهداشتی دانشگاه از عوامل اجرایی ...


207
Phc.umsu.ac.ir domain is owned by Urmia University of Medical Sciences and Health Services and its registration expires in 8 months.


129
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


674
طراحی سطوح بالاتر کاردانی و کارشناسی بهورزی قائم مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طراحی سطوح بالاتر کاردانی و کارشناسی بهورزی خبر داد و گفت: این دو دوره اکنون تعریف و مسیر رشد و ارتقای بهورزان را به دنبال خواهد داشت.


82
بازدید این صفحه : ... صفحه اصلي ... جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


852
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


239
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


287
صفحه اصلي > معاونت امور ... حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


998
امور مالي; صفحه ... صفحه اصلي معاونت; ... دانشگاه وكارشناسان ستاد معاونت بهداشتي گزارشي ...


108
صفحه اصلي | آرشیو خبر | ... معاونت امور بهداشتی. معاونت ... بازدید معاون امور بهداشتی ...


358
صفحه اصلي > ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


356
صفحه اصلي | آرشیو خبر | ... معاونت امور بهداشتی. معاونت ... بازدید های نوروزی معاون امور ...


135
بازدید این صفحه : ... صفحه اصلي ... جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


230
بازدید این صفحه : ... صفحه اصلي ... جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


125
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، صفحه ... در نامه معاون امور بهداشتی ... معاونت توسعه ...


959
صفحه اصلي > ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی


786
صفحه اصلي > واحدهاي ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور ...


99
صفحه اصلي > واحدهاي ... تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور ...


651
This web site is all about دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - صفحه اصلي. As we can see most used keyword is دانشگاه. This web site located in 91.99.101.2 and has charset utf-8 serves with fa language. umsu.ac.ir has .ac.ir extension.