973
«ابوالقاسم سرحدی‌زاده» سالها قبل در خاطره ای از شهید بهشتی و خلخالی گفته است، من ...


516
به گفته شاهدان عینی فرد مضروب در حال فروش میوه بوده که ماموران سد معبر بدون هیچ…