873
به گزارش مجله بارش از خبرگزاری مهر، سیدیحیی یثربی پیشکسوت فلسفه و مفسر قرآن کریم ...


649
2 days ago · مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح ...


467
مشکل عمده جامعه ما همین است که همه مسائل را سیاسی می کنند و با این کار مانع طرح مسائل ...


716
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است. صفحه ...


746
2 days ago · مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح ...


348
در کنار تبار تاریخی، «آموزش» ما نیز به فربه شدن ... جامعه است که همه ما ... مسائل سیاسی ...


837
مشکل گذرنامه ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه ... ما سیاسی شدن همه مسائل است.


815
اولویت‌بندی مشکلات جامعه ایرانی بدین شرح است: مشکل اقتصادی 60 درصد، مشکل اجتماعی 19 درصد، مشکل فرهنگی 17 درصد و مشکل سیاسی 4 درصد.


504
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است


989
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است


323
سیاسی: بالا بودن ... افزایش تعهدات مالی و هزینه درمانی مشکل عمده ما است ... امروز بازار ...


262
مشکل عمده‌ جامعه ما این است که همه‌ مسائل را سیاسی ... جامعه ما همین است که همه ...


106
این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم ترین علل عقب ماندگی ایران را مطرح کنم: «مسائل» ما، از «مشکلات» ما جداست.


352
مشکل عمده‌ جامعه ما این است که همه‌ مسائل را سیاسی ... مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که ...