258
به گزارش مجله بارش از خبرگزاری مهر، سیدیحیی یثربی پیشکسوت فلسفه و مفسر قرآن کریم ...


34
2 days ago · مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح ...


349
مشکل عمده جامعه ما همین است که همه مسائل را سیاسی می کنند و با این کار مانع طرح مسائل ...


133
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است. صفحه ...


575
2 days ago · مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح ...


360
در کنار تبار تاریخی، «آموزش» ما نیز به فربه شدن ... جامعه است که همه ما ... مسائل سیاسی ...


164
مشکل گذرنامه ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه ... ما سیاسی شدن همه مسائل است.


982
اولویت‌بندی مشکلات جامعه ایرانی بدین شرح است: مشکل اقتصادی 60 درصد، مشکل اجتماعی 19 درصد، مشکل فرهنگی 17 درصد و مشکل سیاسی 4 درصد.


48
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است


134
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است


847
سیاسی: بالا بودن ... افزایش تعهدات مالی و هزینه درمانی مشکل عمده ما است ... امروز بازار ...


349
مشکل عمده‌ جامعه ما این است که همه‌ مسائل را سیاسی ... جامعه ما همین است که همه ...


824
این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم ترین علل عقب ماندگی ایران را مطرح کنم: «مسائل» ما، از «مشکلات» ما جداست.


459
مشکل عمده‌ جامعه ما این است که همه‌ مسائل را سیاسی ... مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که ...