679
به گزارش مجله بارش از خبرگزاری مهر، سیدیحیی یثربی پیشکسوت فلسفه و مفسر قرآن کریم ...


622
2 days ago · مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح ...


567
مشکل عمده جامعه ما همین است که همه مسائل را سیاسی می کنند و با این کار مانع طرح مسائل ...


793
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است. صفحه ...


687
2 days ago · مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح ...


222
در کنار تبار تاریخی، «آموزش» ما نیز به فربه شدن ... جامعه است که همه ما ... مسائل سیاسی ...


923
مشکل گذرنامه ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه ... ما سیاسی شدن همه مسائل است.


636
اولویت‌بندی مشکلات جامعه ایرانی بدین شرح است: مشکل اقتصادی 60 درصد، مشکل اجتماعی 19 درصد، مشکل فرهنگی 17 درصد و مشکل سیاسی 4 درصد.


428
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است


149
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است


740
سیاسی: بالا بودن ... افزایش تعهدات مالی و هزینه درمانی مشکل عمده ما است ... امروز بازار ...


898
مشکل عمده‌ جامعه ما این است که همه‌ مسائل را سیاسی ... جامعه ما همین است که همه ...


913
این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم ترین علل عقب ماندگی ایران را مطرح کنم: «مسائل» ما، از «مشکلات» ما جداست.


925
مشکل عمده‌ جامعه ما این است که همه‌ مسائل را سیاسی ... مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که ...