859
به گزارش مجله بارش از خبرگزاری مهر، سیدیحیی یثربی پیشکسوت فلسفه و مفسر قرآن کریم ...


915
2 days ago · مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح ...


373
مشکل عمده جامعه ما همین است که همه مسائل را سیاسی می کنند و با این کار مانع طرح مسائل ...


475
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است. صفحه ...


658
2 days ago · مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که همه‌ مسائل را سیاسی می‌کنند و با این کار مانع طرح ...


803
در کنار تبار تاریخی، «آموزش» ما نیز به فربه شدن ... جامعه است که همه ما ... مسائل سیاسی ...


709
مشکل گذرنامه ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه ... ما سیاسی شدن همه مسائل است.


668
اولویت‌بندی مشکلات جامعه ایرانی بدین شرح است: مشکل اقتصادی 60 درصد، مشکل اجتماعی 19 درصد، مشکل فرهنگی 17 درصد و مشکل سیاسی 4 درصد.


468
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است


442
مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل ... مشکل عمده‌ جامعه ما سیاسی شدن همه مسائل است


700
سیاسی: بالا بودن ... افزایش تعهدات مالی و هزینه درمانی مشکل عمده ما است ... امروز بازار ...


343
مشکل عمده‌ جامعه ما این است که همه‌ مسائل را سیاسی ... جامعه ما همین است که همه ...


212
این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم ترین علل عقب ماندگی ایران را مطرح کنم: «مسائل» ما، از «مشکلات» ما جداست.


413
مشکل عمده‌ جامعه ما این است که همه‌ مسائل را سیاسی ... مشکل عمده‌ جامعه ما همین است که ...