64
درخت هزار ساله بابائو در برابر تغییرات آب و هوا تسلیم شدند.


544
درخت هزار ساله بابائو در برابر تغییرات آب و هوا تسلیم شدند.


472
... ترین و عجیب‌ترین درختان در ... مشکلات قدیمی‌ترین و ... و عجیب‌ترین درختان آفریقا:


241
برخی از کهنسال‌ترین و عجیب‌ترین درختان در ... درختان بائوباب در آفریقا ... قدیمی‌ترین ...


575
... ترین و عجیب‌ترین درختان در ... ترین درختان بائوباب در آفریقا ... قدیمی تسویه حساب ...


955
ساعت 24-کارشناسان محیط زیست معتقدند تغییرات اقلیمی علت از بین رفتن عجیب‌ترین و کهنسال ...


169
به گزارش ایسنا، برخی از کهنسال‌ترین و عجیب‌ترین درختان در آفریقا به صورت نامشخصی در ...


664
دانشمندان از مرگ قدیمی‌ترین و ... ترین درختانِ آفریقا ... و عجیب‌ترین درختان در ...


311
مرگ مرموزِ عجیب ترین درختانِ آفریقا + ... و عجیب ترین درختان در ... یا قدیمی ترین ...


849
در این مطالعه گروهی از محققان به بررسی روی بیش از 60 اصله از بزرگترین و کهنسال‌ترین درختان بائوباب در آفریقا پرداخته تا مشخص شود رشد این درختان به چه صورت است.


118
زیستگاه این درختان عجیب در ... تعدادی از بزرگ ترین و قدیمی ... درختان باوباب آفریقا در ...


113
کارشناسان محیط زیست معتقدند تغییرات اقلیمی علت از بین رفتن عجیب‌ترین و کهنسال‌ترین ...


706
برخی از کهنسال ترین و عجیب ترین درختان در آفریقا به صورت نامشخصی در حال از بین رفتن ...


821
اقتصاد ایران: کارشناسان محیط زیست معتقدند تغییرات اقلیمی علت از بین رفتن عجیب ترین و ...


68
... و عجیب‌ترین درختان آفریقا ... قدیمی‌ترین و عجیب ... و اغلب مشکلات آن‌ها در ...


967
... و عجیب‌ترین درختان در ... ترین درختان بائوباب در آفریقا ... یا قدیمی‌ترین ...


23
در این مطالعه گروهی از محققان به بررسی روی بیش از ۶۰ اصله از بزرگترین و کهنسال‌ترین درختان بائوباب در آفریقا پرداخته تا مشخص شود رشد این درختان به چه صورت است.


78
مشکلات قدیمی ترین و عجیب ترین درختان در آفریقا.


717
دانشمندان از مرگ قدیمی‌ترین و ... عجیب‌ترین درختان آفریقا ... آفریقا و خارج از قاره در ...