568
درخت هزار ساله بابائو در برابر تغییرات آب و هوا تسلیم شدند.


416
درخت هزار ساله بابائو در برابر تغییرات آب و هوا تسلیم شدند.


346
... ترین و عجیب‌ترین درختان در ... مشکلات قدیمی‌ترین و ... و عجیب‌ترین درختان آفریقا:


515
برخی از کهنسال‌ترین و عجیب‌ترین درختان در ... درختان بائوباب در آفریقا ... قدیمی‌ترین ...


30
... ترین و عجیب‌ترین درختان در ... ترین درختان بائوباب در آفریقا ... قدیمی تسویه حساب ...


590
ساعت 24-کارشناسان محیط زیست معتقدند تغییرات اقلیمی علت از بین رفتن عجیب‌ترین و کهنسال ...


835
به گزارش ایسنا، برخی از کهنسال‌ترین و عجیب‌ترین درختان در آفریقا به صورت نامشخصی در ...


631
دانشمندان از مرگ قدیمی‌ترین و ... ترین درختانِ آفریقا ... و عجیب‌ترین درختان در ...


749
مرگ مرموزِ عجیب ترین درختانِ آفریقا + ... و عجیب ترین درختان در ... یا قدیمی ترین ...


517
در این مطالعه گروهی از محققان به بررسی روی بیش از 60 اصله از بزرگترین و کهنسال‌ترین درختان بائوباب در آفریقا پرداخته تا مشخص شود رشد این درختان به چه صورت است.


383
زیستگاه این درختان عجیب در ... تعدادی از بزرگ ترین و قدیمی ... درختان باوباب آفریقا در ...


822
کارشناسان محیط زیست معتقدند تغییرات اقلیمی علت از بین رفتن عجیب‌ترین و کهنسال‌ترین ...


800
برخی از کهنسال ترین و عجیب ترین درختان در آفریقا به صورت نامشخصی در حال از بین رفتن ...


880
اقتصاد ایران: کارشناسان محیط زیست معتقدند تغییرات اقلیمی علت از بین رفتن عجیب ترین و ...


88
... و عجیب‌ترین درختان آفریقا ... قدیمی‌ترین و عجیب ... و اغلب مشکلات آن‌ها در ...


806
... و عجیب‌ترین درختان در ... ترین درختان بائوباب در آفریقا ... یا قدیمی‌ترین ...


976
در این مطالعه گروهی از محققان به بررسی روی بیش از ۶۰ اصله از بزرگترین و کهنسال‌ترین درختان بائوباب در آفریقا پرداخته تا مشخص شود رشد این درختان به چه صورت است.


723
مشکلات قدیمی ترین و عجیب ترین درختان در آفریقا.


531
دانشمندان از مرگ قدیمی‌ترین و ... عجیب‌ترین درختان آفریقا ... آفریقا و خارج از قاره در ...