161
امروز در صفحه سیاسی خبرگزاری میزان اخبار متنوعی منتشر شد؛ از طی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها تا زوال در انتظار رژیم غاصب صهیونیستی و بررسی بسته‌های حمایتی برای حل نیاز‌های مردم بویژه قشر مستضعف.


460
مراحل پایانی تفحص از سازمان هدفمندی/زوال در انتظار رژیم غاصب صهیونیستی/درجازدن «مسکن ...


240
... و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها تا زوال در انتظار رژیم غاصب صهیونیستی و ...


276
خبرگزاری میزان- امروز در صفحه سیاسی خبرگزاری میزان اخبار متنوعی منتشر شد؛ از «طی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها» تا «زوال در انتظار رژیم غاصب صهیونیستی» و «بررسی بسته های حمایتی برای حل نیاز های مردم بویژه قشر مستضعف».


120
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ارائه گزارش تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها پس از جمع‌بندی به کمیسیون اقتصادی خبرداد.


915
مراحل پایانی تفحص از سازمان هدفمندی/زوال در انتظار رژیم غاصب صهیونیستی/درجازدن «مسکن ...


63
مراحل پایانی تفحص از سازمان هدفمندی/زوال در انتظار رژیم غاصب صهیونیستی/درجازدن «مسکن ...


230
... هزینه‌کرد بسیج در مناطق ... زوال در انتظار رژیم غاصب ... تفحص از سازمان هدفمندی ...