475
...> روزنامه الاخبار می نویسد: اطلاعات رسیده در این خصوص حاکی است که این اولین بار نیست که پاکستان با درخواست های عربستان وآمریکا برای استفاده از بلوچستان به عنوان پایگاهی علیه ایران مخالفت می کند بلکه اسلام آبا در سال های گذشته نیز نظیر چنین درخواست هایی را رد کرده است.


164
... درخواست آمریکا و عربستان ... پاکستان علیه ایران با ... برای ایجاد اتاق عملیات ...


213
پایگاه الاخبار فاش کرد مخالفت پاکستان با درخواست آمریکا و عربستان برای ایجاد اتاق ...


492
مخالفت پاکستان با درخواست آمریکا و عربستان برای ایجاد اتاق عملیات علیه ایران


729
... درخواست آمریکا و عربستان ... پاکستان ضد ایران با ... برای ایجاد اتاق عملیات ...


505
... پاکستان درخواست آمریکا و عربستان را برای ایجاد اتاق عملیات ... و مخالفت این کشور با ...


131
... درخواست آمریکا و عربستان در خصوص اقدام علیه ایران مخالفت ... اتاق عملیات مذکور را با ...


59
... علیه ایران نظیر اتاق ... درخواست آمریکا و عربستان ... آمریکا مخالفت پاکستان با ...


407
روزنامه الاخبار از نقشه مشترک آمریکا و عربستان برای ایجاد اتاق عملیات مشترک در ...


220
دولت پاکستان بار دیگر با طرح آمریکایی- سعودی- صهیونیستی برای تشکیل اتاق عملیات ...


529
طرح مشترک آمریکا و عربستان برای تشکیل اتاق عملیات جنگ علیه ... پاکستان ضد ایران با ...


79
... برای تشکیل اتاق عملیات ... درخواست آمریکا و عربستان ... پاکستان ضد ایران با ...


465
طرح مشترک آمریکا و عربستان برای تشکیل اتاق عملیات جنگ علیه ایران


913
... و عربستان برای ایجاد اتاق ... با درخواست آمریکا و ... در پاکستان علیه ایران ...


488
... آمریکا و عربستان را برای ... ایجاد اتاق عملیات و ... پاکستان با درخواست ...


749
مخالفت پاکستان با ... درخواست آمریکا و عربستان ... علیه ایران مخالفت ...


482
دولت انتقالی پاکستان با درخواست آمریکا و عربستان در خصوص اقدام علیه ایران از طریق ...


742
... و عربستان برای ایجاد ... با درخواست آمریکا و ... در پاکستان علیه ایران ...


894
... و عربستان برای ایجاد اتاق ... با درخواست آمریکا و ... در پاکستان علیه ایران ...


313
... اتاق عملیات جنگ علیه ... پاکستان درخواست آمریکا و ... برای مقابله با ایران ...