986
منافع ایران براساس آنچه که در توافق هسته ای آمده به طور کامل محقق نشده است. سفیر و ...


449
... است، متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته‌ای ... ای آمده به طور کامل محقق ...


658
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده، به طور کامل محقق نشده است. ...


682
متاسفانه منافع ایران براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده به طور کامل محقق نشده ...


912
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته ای آمده است، به طور کامل محقق نشده ...


10
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته ای آمده است، به طور کامل محقق نشده است.


959
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده است، به طور کامل محقق نشده ...


207
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته ای آمده است، به طور کامل محقق نشده ...


132
... است، ولی منافع ایران براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده است، به طور کامل محقق ...


259
منافع ایران براساس آنچه ... که در توافق هسته ای آمده است، به طور کامل محقق نشده است. ...


849
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده، به طور کامل محقق نشده است. ...


564
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده است، به طور کامل محقق نشده ...


575
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده است، به طور کامل محقق نشده ...


321
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته ای آمده است، به طور کامل محقق نشده است.


774
... های ایران براساس توافق ... را در مورد ایران به طور ... است که توافق هسته‌ای ...


131
سوال: اما بخشی از توافق با ایران نیست؟ هیلی: بخشی از توافق با ایران نیست. برای همین ما در توافق باقی مانده ایم. اما [این اعمال] نقض چندین قطعنامه سازمان ملل است. ما اخیراً گزارشی داشته ایم که به نقض اینها اشاره کرده است.


313
متاسفانه منافع ایران براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده به طور کامل محقق نشده است.


469
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته ای آمده، به طور کامل محقق نشده است. ...


114
سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای، ضمن پیشتیبانی از برجام تأکید کرده‌اند مواردی وجود دارد که در توافق هسته‌ای با ایران به آنها پرداخته نشده و لازم است درباره‌اش تصمیم‌گیری شود؛ از جمله برنامه موشکی و حضور نظامی ایران در منطقه.


891
مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران در ویکی‌گفتاورد موجود است.