497
منافع ایران براساس آنچه که در توافق هسته ای آمده به طور کامل محقق نشده است. سفیر و ...


554
... است، متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته‌ای ... ای آمده به طور کامل محقق ...


943
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده، به طور کامل محقق نشده است. ...


622
متاسفانه منافع ایران براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده به طور کامل محقق نشده ...


199
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته ای آمده است، به طور کامل محقق نشده ...


979
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته ای آمده است، به طور کامل محقق نشده است.


980
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده است، به طور کامل محقق نشده ...


487
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته ای آمده است، به طور کامل محقق نشده ...


182
... است، ولی منافع ایران براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده است، به طور کامل محقق ...


256
منافع ایران براساس آنچه ... که در توافق هسته ای آمده است، به طور کامل محقق نشده است. ...


791
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده، به طور کامل محقق نشده است. ...


23
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده است، به طور کامل محقق نشده ...


168
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده است، به طور کامل محقق نشده ...


602
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته ای آمده است، به طور کامل محقق نشده است.


225
... های ایران براساس توافق ... را در مورد ایران به طور ... است که توافق هسته‌ای ...


786
سوال: اما بخشی از توافق با ایران نیست؟ هیلی: بخشی از توافق با ایران نیست. برای همین ما در توافق باقی مانده ایم. اما [این اعمال] نقض چندین قطعنامه سازمان ملل است. ما اخیراً گزارشی داشته ایم که به نقض اینها اشاره کرده است.


620
متاسفانه منافع ایران براساس آنچه که در توافق هسته‌ای آمده به طور کامل محقق نشده است.


555
... متاسفانه منافع ما براساس آنچه که در توافق هسته ای آمده، به طور کامل محقق نشده است. ...


893
سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای، ضمن پیشتیبانی از برجام تأکید کرده‌اند مواردی وجود دارد که در توافق هسته‌ای با ایران به آنها پرداخته نشده و لازم است درباره‌اش تصمیم‌گیری شود؛ از جمله برنامه موشکی و حضور نظامی ایران در منطقه.


91
مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران در ویکی‌گفتاورد موجود است.