53
مطالب مرتبط: اگر وزنه برداری برای مبارزه با دوپینگ ایمان راسخی نداشته باشد حذف می شود ...


279
ترجمه اشتباه از موضوع محوری روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی. موضوع محوری امسالِ ...


522
در قانون، انسان وقتی مجرم است که حقوق دیگران رانقض کند. در اخلاقیات ، او وقتی مقصر است ...