386
اقتصاد ایران: سرمربی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران با تاکید بر اینکه ناداوری نگذاشت صادقی و قیاسی به مدال برسند گفت:شکست ۳ کشتی گیر ما در ثانیه های پایانی و نرسیدن آن ها به فینال به علت عدم حضور کافی در تورنمنت های خارجی بود که باعث شد با استرس کشتی بگیرند.


162
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران با تاکید بر اینکه ناداوری نگذاشت صادقی و قیاسی به مدال برسند گفت:شکست ۳ کشتی گیر ما در ثانیه های پایانی و نرسیدن آن ها به فینال به علت عدم حضور کافی در تورنمنت های خارجی بود که باعث شد با استرس کشتی بگیرند.


100
... نیاز-داشت-کمبود-تورنمنت-باعث-شکست-ها-در-ثانیه-آخر ... کشتی-به-این-مدال-طلا-نیاز ...


438
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران با تاکید بر اینکه ناداوری نگذاشت صادقی و قیاسی به مدال برسند گفت:شکست ۳ کشتی گیر ما در ثانیه های پایانی و نرسیدن آن ها به فینال به علت عدم حضور کافی در تورنمنت های خارجی بود که باعث شد با استرس کشتی بگیرند.


663
علیرضا رضایی:کشتی به این مدال طلا نیاز داشت/ کمبود تورنمنت باعث شکست ها در ... سرمربی ...


637
... به مدال برسند گفت:شکست ۳ کشتی گیر ما در ثانیه های پایانی و نرسیدن آن ها به فینال به ...


52
شکست 3 کشتی گیر ما در ثانیه های پایانی و نرسیدن آن ها به فینال به علت عدم حضور کافی در تورنمنت های خارجی بود که باعث شد با استرس کشتی بگیرند.


593
... به این مدال طلا نیاز داشت/ کمبود تورنمنت باعث شکست ها در ثانیه آخر ... رضایی:کشتی به ...


527
... به این مدال طلا نیاز داشت/ کمبود تورنمنت باعث شکست ها در ثانیه آخر ... علیرضا رضایی ...


429
علیرضا رضایی در گفتگو با ایسنا، درباره سومی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران در رقابت های ...


365
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران با تاکید بر اینکه ناداوری نگذاشت صادقی و قیاسی به ...


525
علیرضا رضایی:کشتی به این مدال طلا نیاز داشت/ کمبود تورنمنت باعث شکست ها در ثانیه آخر بود


154
... به این مدال طلا نیاز داشت/ کمبود تورنمنت باعث شکست ها در ثانیه آخر ... رضایی:کشتی به ...


343
... در طول این سال‌ها به ... مدال طلا نیاز داشت/ کمبود تورنمنت باعث شکست ها در ثانیه آخر ...