250
یکی از فرماندهان بارز تیپ ۲۱ مزدوران سعودی بر اثر انهدام خودرویش توسط نیروهای ارتش ...