529
سهام عدالت که در سال 95 آغاز رسمی خود را داشت، در میان طرح‌های اقتصادی دولتی با شعار ...


385
بخشی از c، صرف توسعه سرمایه انسانی برای سلامت و ... را برای سود های ... تحول اجتماعي به ...