369
... صعود نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض عجیب اشکان؛/ صنعت نفت7- تراکتور6؛ گلر دو متری علیه ...


866
صعود نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض ... دومتری علیه ستاره‌های ... نفت 7- تراکتور 6؛/ گلر ...


238
صعود نفت در شب اخراج شجاعی و ... (۳)/ گلر دومتری علیه ستاره ... بعد از تعویض اشکان ...


707
صعود نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض عجیب اشکان؛/ نفت 7- تراکتور 6؛/گلر دومتری‌ علیه ...


923
... نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض عجیب اشکان؛/ نفت 7- تراکتور 6؛/گلر دومتری علیه ستاره های ...


602
... صعود نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض عجیب اشکان؛/ نفت 7- تراکتور 6؛/گلر دومتری علیه ...


701
صعود نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض عجیب ... نفت 7- تراکتور 6؛/ گلر دومتری‌ علیه‌ ستاره ...


45
... نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض عجیب اشکان؛/ نفت 7- تراکتور 6؛/گلر دومتری‌ علیه‌ ستاره ...