27
... صعود نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض عجیب اشکان؛/ صنعت نفت7- تراکتور6؛ گلر دو متری علیه ...


38
صعود نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض ... دومتری علیه ستاره‌های ... نفت 7- تراکتور 6؛/ گلر ...


291
صعود نفت در شب اخراج شجاعی و ... (۳)/ گلر دومتری علیه ستاره ... بعد از تعویض اشکان ...


774
صعود نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض عجیب اشکان؛/ نفت 7- تراکتور 6؛/گلر دومتری‌ علیه ...


985
... نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض عجیب اشکان؛/ نفت 7- تراکتور 6؛/گلر دومتری علیه ستاره های ...


201
... صعود نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض عجیب اشکان؛/ نفت 7- تراکتور 6؛/گلر دومتری علیه ...


991
صعود نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض عجیب ... نفت 7- تراکتور 6؛/ گلر دومتری‌ علیه‌ ستاره ...


506
... نفت در شب اخراج شجاعی و تعویض عجیب اشکان؛/ نفت 7- تراکتور 6؛/گلر دومتری‌ علیه‌ ستاره ...