543
در مطالب قبل گزینه های اسرائیل را در برخورد با این اوضاع را شرح دادیم و گفتیم که اسرائیل دو راه یا سه راه در پیش دارد :