139
سوابق کاری : مدیر عامل و مدیر پروژه شرکت طرح جهان; مدیر پروژه معاونت فنی خط 7 متروی تهران