870
فروختم و تعدادی كه از همه بهتر بودن به یكی از دوستان دادم كه برام نگه داری كنه تا باز ...


951
من واردکننده، صادرکننده و پرورش دهنده انواع کبوتر تیپلر پاکستانی، زینتی و قناری می ...


48
کبوتر ایرانی‌ در کانادا - اصول علمی پرورش و مدیریت کبوتر بلندپرواز ایرانی


864
شناخت و نگهداری و تغذیه پولی,پولی پتروس,اذرخش,اژدر,پلی,پلی پتروس