769
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه نظام فعلی تعرفه به نحوی مشوق بدمصرفی است، گفت: نظام فعلی ...


757
وزیر نیرو گفت: حفظ حیات در نوار شرق کشور یکی از ضروریات است و حیات یک منطقه نباید محدود ...