611
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه ...


380
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افزایش ...


420
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 75 هزار تومان افزایش ...


723
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 75 هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۸۱۴ ...


51
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افزایش ...


19
سکه طرح قدیم ۷۵ هزار ... به دو میلیون و ۸۱۴ هزار ... هزار تومان گران شد/نرخ ...


168
سکه طرح قدیم ۷۵ هزار تومان گران ... دو میلیون و ۸۱۴ هزار ... سکه طرح جدید دو میلیون و ...


60
... به دو میلیون و ۸۱۴ هزار ... سکه طرح جدید دو میلیون و ... ۷۵ هزار تومان گران شد ...


465
سکه 75 هزار تومان گران شد ... به دو میلیون و ۸۱۴ هزار ... سکه طرح قدیم یک میلیون و ...


709
در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۸ هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.


915
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افزایش ...


229
... هزار تومان گران شد ... است سکه طرح قدیم ۷۵ هزار تومان گران شد/نرخ:دو میلیون و ۸۱۴ ...


301
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش به دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.


294
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افزایش ...