419
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه ...


477
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افزایش ...


49
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 75 هزار تومان افزایش ...


594
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 75 هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۸۱۴ ...


909
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افزایش ...


119
سکه طرح قدیم ۷۵ هزار ... به دو میلیون و ۸۱۴ هزار ... هزار تومان گران شد/نرخ ...


259
سکه طرح قدیم ۷۵ هزار تومان گران ... دو میلیون و ۸۱۴ هزار ... سکه طرح جدید دو میلیون و ...


141
... به دو میلیون و ۸۱۴ هزار ... سکه طرح جدید دو میلیون و ... ۷۵ هزار تومان گران شد ...


173
سکه 75 هزار تومان گران شد ... به دو میلیون و ۸۱۴ هزار ... سکه طرح قدیم یک میلیون و ...


683
در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۸ هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.


613
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افزایش ...


41
... هزار تومان گران شد ... است سکه طرح قدیم ۷۵ هزار تومان گران شد/نرخ:دو میلیون و ۸۱۴ ...


135
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش به دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.


45
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افزایش ...