514
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه ...


960
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افزایش ...


938
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 75 هزار تومان افزایش ...


414
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 75 هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۸۱۴ ...


494
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افزایش ...


423
سکه طرح قدیم ۷۵ هزار ... به دو میلیون و ۸۱۴ هزار ... هزار تومان گران شد/نرخ ...


498
سکه طرح قدیم ۷۵ هزار تومان گران ... دو میلیون و ۸۱۴ هزار ... سکه طرح جدید دو میلیون و ...


576
... به دو میلیون و ۸۱۴ هزار ... سکه طرح جدید دو میلیون و ... ۷۵ هزار تومان گران شد ...


859
سکه 75 هزار تومان گران شد ... به دو میلیون و ۸۱۴ هزار ... سکه طرح قدیم یک میلیون و ...


26
در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۸ هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.


181
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افزایش ...


37
... هزار تومان گران شد ... است سکه طرح قدیم ۷۵ هزار تومان گران شد/نرخ:دو میلیون و ۸۱۴ ...


445
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش به دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.


907
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۵ هزار تومان افزایش ...