267
سخنگوی وزارت امور خارجه ... سازمان همکاری اسلامی در ... در جده یکجانبه صادر می‌شود.


959
قاسمی: بیانیه های نشست های سازمان همکاری اسلامی در جده یکجانبه صادر می شود


122
سخنگوی وزارت امور خارجه: ایران بیانیه نشست سازمان همکاری اسلامی را به شدت محکوم می‌کند


418
... دائم سازمان همکاری اسلامی در ... می‌شود. سخنگوی وزارت ... بیانیه‌های نشست ...


449
1 day ago · ... همکاری اسلامی در جده ... در نشست های سازمان همکاری ... می شود. سخنگوی وزارت ...


821
... سازمان همکاری اسلامی در ... در نشست های سازمان همکاری ... می شود. سخنگوی وزارت ...


509
... حضور در نشست های سازمان همکاری اسلامی در جده را ... می شود. سخنگوی وزارت خارجه ...


143
سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه نشست نمایندگان دائم سازمان همکاری اسلامی در ... جده ...


916
... حضور در نشست‌های سازمان همکاری اسلامی در جده را ... منتشر می‌شود. سخنگوی وزارت ...