571
من مجدد عرض كنم يه رئالي هستم كه مسي رو بيشتر از رونالدو قبول داره. لطفا رئالياي عزيز ...


495
ترکمن بودن آزمون یک ترکمن است، یک ترکمن اصیل که به این قوم افتخار می کند. از نظر او ...