633
یکی از دیدنیهای موزه اسرارآمیز کانکتیکت عروسکی جن زده و مرموز است.