299
سایت رسمی دکتر مانی ارائه دهنده تحلیل های اقتصادی


229
ایده به تنهایی ارزشی ندارد ، چیزی که به ایده ارزش می دهد ، اجرا کردن آن است . هنر ...