774
لذا این مقاله با توجه به مطالب فوق در پی آن است تا چگونگی ... حائز اهمیت است ... و در بین ...