180
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


861
ایران آنلاین-داوری اردکانی: دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ...


865
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


74
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


615
... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله. ... تجلی حقیقت طلبی ...


199
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


147
دانشگاه باید کانون تجلی ... نه کارگاه تولید مقاله. ... تجلی حقیقت طلبی باشد نه ...


524
سرخط خبرها. دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; پای جهرمی ...


719
... دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و ...


859
... کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله. ... دانشگاه باید کانون تجلی ...


930
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ... تر که برویم، حقیقت خود ...


288
... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه ... درمان سرماخوردگی تولید ...


699
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


382
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


897
البته ممکن است که حکم عمومیت داشته باشد منتها از این روایت استفاده نمی‌شود و از این روایت که قرینه متصله است استفاده می‌کنیم که یعنی افرادی که به شکلی قوم و قبیله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده‌اند [نباید افترا زد].


852
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


62
... تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد ...


167
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله دانشگاه باید کانون ...


663
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله - شبکه علمی ثریا


34
ارائه مقاله عضو هیات ... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ...