953
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


487
ایران آنلاین-داوری اردکانی: دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ...


742
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


341
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


422
... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله. ... تجلی حقیقت طلبی ...


255
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


606
دانشگاه باید کانون تجلی ... نه کارگاه تولید مقاله. ... تجلی حقیقت طلبی باشد نه ...


745
سرخط خبرها. دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; پای جهرمی ...


603
... دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و ...


99
... کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله. ... دانشگاه باید کانون تجلی ...


972
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ... تر که برویم، حقیقت خود ...


85
... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه ... درمان سرماخوردگی تولید ...


330
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


511
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


776
البته ممکن است که حکم عمومیت داشته باشد منتها از این روایت استفاده نمی‌شود و از این روایت که قرینه متصله است استفاده می‌کنیم که یعنی افرادی که به شکلی قوم و قبیله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده‌اند [نباید افترا زد].


466
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


395
... تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد ...


17
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله دانشگاه باید کانون ...


283
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله - شبکه علمی ثریا


212
ارائه مقاله عضو هیات ... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ...