984
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


858
ایران آنلاین-داوری اردکانی: دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ...


517
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


316
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


871
... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله. ... تجلی حقیقت طلبی ...


901
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


275
دانشگاه باید کانون تجلی ... نه کارگاه تولید مقاله. ... تجلی حقیقت طلبی باشد نه ...


291
سرخط خبرها. دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; پای جهرمی ...


701
... دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و ...


349
... کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله. ... دانشگاه باید کانون تجلی ...


747
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ... تر که برویم، حقیقت خود ...


818
... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه ... درمان سرماخوردگی تولید ...


202
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


354
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


250
البته ممکن است که حکم عمومیت داشته باشد منتها از این روایت استفاده نمی‌شود و از این روایت که قرینه متصله است استفاده می‌کنیم که یعنی افرادی که به شکلی قوم و قبیله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده‌اند [نباید افترا زد].


793
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


990
... تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد ...


363
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله دانشگاه باید کانون ...


68
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله - شبکه علمی ثریا


608
ارائه مقاله عضو هیات ... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ...