813
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


906
ایران آنلاین-داوری اردکانی: دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ...


345
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


948
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


230
... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله. ... تجلی حقیقت طلبی ...


213
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


798
دانشگاه باید کانون تجلی ... نه کارگاه تولید مقاله. ... تجلی حقیقت طلبی باشد نه ...


898
سرخط خبرها. دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; پای جهرمی ...


979
... دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و ...


273
... کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله. ... دانشگاه باید کانون تجلی ...


469
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ... تر که برویم، حقیقت خود ...


670
... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه ... درمان سرماخوردگی تولید ...


189
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


234
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


153
البته ممکن است که حکم عمومیت داشته باشد منتها از این روایت استفاده نمی‌شود و از این روایت که قرینه متصله است استفاده می‌کنیم که یعنی افرادی که به شکلی قوم و قبیله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده‌اند [نباید افترا زد].


803
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


340
... تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد ...


350
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله دانشگاه باید کانون ...


611
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله - شبکه علمی ثریا


281
ارائه مقاله عضو هیات ... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ...