493
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


532
ایران آنلاین-داوری اردکانی: دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ...


576
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


594
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


204
... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله. ... تجلی حقیقت طلبی ...


846
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


542
دانشگاه باید کانون تجلی ... نه کارگاه تولید مقاله. ... تجلی حقیقت طلبی باشد نه ...


789
سرخط خبرها. دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; پای جهرمی ...


871
... دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و ...


57
... کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله. ... دانشگاه باید کانون تجلی ...


658
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ... تر که برویم، حقیقت خود ...


830
... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه ... درمان سرماخوردگی تولید ...


706
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


697
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله; ... تجلی حقیقت طلبی باشد ...


802
البته ممکن است که حکم عمومیت داشته باشد منتها از این روایت استفاده نمی‌شود و از این روایت که قرینه متصله است استفاده می‌کنیم که یعنی افرادی که به شکلی قوم و قبیله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده‌اند [نباید افترا زد].


189
دانشگاه باید کانون دانش و پژوهش و جایگاه تجلی روح و نشاط فرهنگ و حقیقت طلبی باشد و نه ...


91
... تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد ...


115
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله دانشگاه باید کانون ...


436
دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید مقاله - شبکه علمی ثریا


430
ارائه مقاله عضو هیات ... دانشگاه باید کانون تجلی حقیقت طلبی باشد نه کارگاه تولید ...