666
به دنبال این بررسی‌های اولیه، دادستان عمومی و انقلاب تهران از سوی دادستان کل کشور مامور شد برابر با مقررات، در اسرع وقت و با توجه به آثار و تبعات ادعا‌های مطرح شده در آن برنامه در جامعه، موضوع را پیگیری و تعقیب کند و نتیجه نیز برای عموم اعلام شود.


48
دادستان کل کشور دادستان عمومی و انقلاب تهران را موظف کرد ادعا‌های مطرح شده در یک برنامه تلویزیونی از سوی یک فرد مبتلا به نوعی بیماری کمتر شناخته شده را در اسرع وقت پیگیری و نتیجه را گزارش کند.


798
دادستان کل کشور دادستان عمومی و انقلاب تهران را موظف کرد ادعا‌های مطرح شده در یک ...


26
دادستان تهران مامور رسیدگی به ادعا های مطرح در یک برنامه تلویزیونی شد


786
... به نوعی بیماری ... تهران مامور رسیدگی به ادعاهای مطروح در یک برنامه تلویزیونی شد .


718
... ادعا‌های مطرح شده در یک برنامه تلویزیونی از سوی یک فرد مبتلا به نوعی بیماری ... یک ...


237
دادستان کل کشور دادستان عمومی و انقلاب تهران را موظف کرد ادعا‌های مطرح شده در یک ...


177
دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران را موظف کرد ادعاهای مطرح شده در یک برنامه تلویزیونی از سوی یک فرد مبتلا به نوعی بیماری کمتر شناخته شده را در اسرع وقت پیگیری و نتیجه را گزارش کند.


31
آخرین خبرها. دادستان تهران مامور رسیدگی به ادعاهای مطروح در یک برنامه تلویزیونی شد


331
... رسیدگی به ادعا های یک برنامه تلویزیونی درباره نوعی بیماری شد ... شد دادستان تهران ...


95
جعفری دولت آبادی مامور رسیدگی به ادعا های یک برنامه تلویزیونی درباره نوعی بیماری شد


381
... در یک برنامه تلویزیونی ... تهران مامور رسیدگی به ... درباره نوعی بیماری ...


750
... تهران را موظف کرد ادعاهای مطرح شده در یک برنامه تلویزیونی مربوط به نوعی بیماری ...


921
... به نوعی بیماری ... تهران مامور رسیدگی به موضوع ادعاهای مطرح در یک برنامه تلویزیونی شد.


589
دادستان کل کشور دادستان عمومی و انقلاب تهران را موظف کرد ادعا‌های مطرح شده در یک ...


949
... ادعا‌های مطرح شده در یک برنامه تلویزیونی از سوی یک فرد مبتلا به نوعی بیماری ... یک ...


742
دادستان کل ... مبتلا به نوعی بیماری کمتر ... شده در یک برنامه تلویزیونی از ...


134
دادستان عمومی و انقلاب تهران از سوی دادستان کل کشور مامور شد برابر با مقررات، در اسرع ...


393
... به نوعی بیماری ... تهران مامور رسیدگی به موضوع ادعاهای مطرح در یک برنامه تلویزیونی شد.


27
... در یک برنامه تلویزیونی ... درباره نوعی بیماری ... تهران مأمور رسیدگی به ...