702
با نگاهی به آثار اسحاق آقایی، زندگی در خانه‌هایی به فراخنای دشت و با نوری از جنس ...