409
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، با حکم رئیس جمهور، سید رحمت اله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور طی حکمی از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.


268
سید رحمت اله اکرمی، خزانه دار کل کشور طی حکمی از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت ...


298
اکرمی سرپرست جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی قبل از صدور حکم سرپرستی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور بوده است.


870
رئیس جمهور در حکمی، آقای سید رحمت الله اکرمی را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و ...


445
حاميان صنعت كيميا مشاور سرمایه گذاری صنعتی در ایران


495
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، با حکم رئیس جمهور، سید رحمت اله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور طی حکمی از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.


230
آقای خزانه‌دار ... مالی و خزانه داری کل کشور را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد منصوب ...


220
به گزارش شادا، با حکم رئیس جمهور، سید رحمت اله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور طی حکمی از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.