392
سلام حضرت استاد: یکی از دوستان پس از مطالعه زیاد در این مورد مطلب زیر را ارسال کرده است.


718
عالی. مقام عالی کشور را بدون القاب و عناوین مرسوم مخاطب قرار داده، با صراحت سخن گقته و ...


801
احمد شیرزاد: بعد از تحریم‌های آبان‌ماه عده‌ای ضررهای هنگفت خواهند کرد/ بهتر است از ...