736
هشترود نیوز – گزارش : هادی اسکندرپور – (این گزارش در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۳ تهیه شده است).


837
علی شاکری زند توسل به دروغ و فریب. برای پوشاندن تسلیم به توافقنامه ای خفت بار