939
معاون توسعه و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری در پایان با بیان اینکه در بخش تخصیص سرمایه اولویت با شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌هاست، گفت: حمایت از متقاضیان این حوزه، رشد ایده‌های جدید و تغییر روند اقتصادی کشور را به دنبال دارد.


100
معاون توسعه و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری در پایان با بیان اینکه در بخش تخصیص سرمایه اولویت با شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌هاست، گفت: حمایت از متقاضیان این حوزه، رشد ایده‌های جدید و تغییر روند اقتصادی کشور را به دنبال دارد.


532
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: بانک مرکزی ...


760
حمایت مالی بانک مرکزی از استارتاپ‌ها و شرکتهای نوپا ... بانک مرکزی از استارتاپ ...


441
معاون توسعه و جذب سرمایه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در پایان با بیان اینکه در بخش تخصیص سرمایه اولویت با شرکت های نوپا و استارتاپ هاست، گفت: حمایت از متقاضیان این حوزه، رشد ایده های جدید و تغییر روند اقتصادی کشور را به دنبال دارد.


327
ایتناک | حمایت مالی بانک مرکزی از استارتاپ‌ها و شرکتهای نوپا


702
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: بانک مرکزی ...


410
عصر اعتبار- معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت ...