220
معاون توسعه و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری در پایان با بیان اینکه در بخش تخصیص سرمایه اولویت با شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌هاست، گفت: حمایت از متقاضیان این حوزه، رشد ایده‌های جدید و تغییر روند اقتصادی کشور را به دنبال دارد.


464
معاون توسعه و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری در پایان با بیان اینکه در بخش تخصیص سرمایه اولویت با شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌هاست، گفت: حمایت از متقاضیان این حوزه، رشد ایده‌های جدید و تغییر روند اقتصادی کشور را به دنبال دارد.


857
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: بانک مرکزی ...


524
حمایت مالی بانک مرکزی از استارتاپ‌ها و شرکتهای نوپا ... بانک مرکزی از استارتاپ ...


544
معاون توسعه و جذب سرمایه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در پایان با بیان اینکه در بخش تخصیص سرمایه اولویت با شرکت های نوپا و استارتاپ هاست، گفت: حمایت از متقاضیان این حوزه، رشد ایده های جدید و تغییر روند اقتصادی کشور را به دنبال دارد.


444
ایتناک | حمایت مالی بانک مرکزی از استارتاپ‌ها و شرکتهای نوپا


428
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: بانک مرکزی ...


452
عصر اعتبار- معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت ...