109
حشره ایی بسیار زیبا که شبیه به صورت انسان است! نام این حشره را الویس پریسلی گذاشتند


70
فرشچی در پایان در مورد تعیین سهم هر یک از پنج کشور حاشیه خزر از این دریا که این روزها ...