13
به گزارش ایسنا، دکتر مجید تبیانیان با بیان اینکه به‌زودی آب قابل تزریق (wfi) در موسسه ...


962
وی تاکید کرد: آب قابل تزریق به علت خالی بودن از هر نوع عوامل میکروبی و ناخالصی، بالاترین سطح خلوص را دارد و با راه‌اندازی خط تولید این محصول در موسسه رازی، قادر به تامین نیاز موسسه خواهیم بود.


809
رئیس بخش تصفیه سرم‌های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی از تولید آب قابل ...


76
اقتصاد ایران: رئیس بخش تصفیه سرم های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از ...


551
رئیس بخش تصفیه سرم‌های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی از تولید آب قابل ...


695
رئیس بخش تصفیه سرم های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از تولید آب قابل ...


396
آب قابل تزریق به زودی در موسسه رازی تولید می شود کرج- ایرنا- رئیس بخش تصفیه سرم های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از تولید آب قابل تزریق در این موسسه درآینده نزدیک خبر داد.


454
وی تاکید کرد: آب قابل تزریق به علت خالی بودن از هر نوع عوامل میکروبی و ناخالصی، بالاترین سطح خلوص را دارد و با راه‌اندازی خط تولید این محصول در موسسه رازی، قادر به تامین نیاز موسسه خواهیم بود.


46
وی تاکید کرد: آب قابل تزریق به علت خالی بودن از هر نوع عوامل میکروبی و ناخالصی، بالاترین سطح خلوص را دارد و با راه اندازی خط تولید این محصول در موسسه رازی، قادر به تامین نیاز موسسه خواهیم بود.


606
وی تاکید کرد: آب قابل تزریق به علت خالی بودن از هر نوع عوامل میکروبی و ناخالصی، بالاترین سطح خلوص را دارد و با راه اندازی خط تولید این محصول در موسسه رازی، قادر به تامین نیاز موسسه خواهیم بود.


862
آب قابل تزریق به زودی در موسسه رازی تولید می‌شود


370
کرج- ایرنا- رئیس بخش تصفیه سرم های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از تولید ...


24
آب قابل تزریق به زودی در موسسه رازی تولید می شود


778
آب قابل تزریق به زودی در موسسه رازی تولید می شود. کرج- ایرنا- رئیس بخش تصفیه سرم های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از تولید آب قابل تزریق در این موسسه درآینده نزدیک خبر داد.