16
به گزارش ایسنا، دکتر مجید تبیانیان با بیان اینکه به‌زودی آب قابل تزریق (wfi) در موسسه ...


719
وی تاکید کرد: آب قابل تزریق به علت خالی بودن از هر نوع عوامل میکروبی و ناخالصی، بالاترین سطح خلوص را دارد و با راه‌اندازی خط تولید این محصول در موسسه رازی، قادر به تامین نیاز موسسه خواهیم بود.


801
رئیس بخش تصفیه سرم‌های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی از تولید آب قابل ...


669
اقتصاد ایران: رئیس بخش تصفیه سرم های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از ...


932
رئیس بخش تصفیه سرم‌های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی از تولید آب قابل ...


835
رئیس بخش تصفیه سرم های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از تولید آب قابل ...


429
آب قابل تزریق به زودی در موسسه رازی تولید می شود کرج- ایرنا- رئیس بخش تصفیه سرم های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از تولید آب قابل تزریق در این موسسه درآینده نزدیک خبر داد.


238
وی تاکید کرد: آب قابل تزریق به علت خالی بودن از هر نوع عوامل میکروبی و ناخالصی، بالاترین سطح خلوص را دارد و با راه‌اندازی خط تولید این محصول در موسسه رازی، قادر به تامین نیاز موسسه خواهیم بود.


782
وی تاکید کرد: آب قابل تزریق به علت خالی بودن از هر نوع عوامل میکروبی و ناخالصی، بالاترین سطح خلوص را دارد و با راه اندازی خط تولید این محصول در موسسه رازی، قادر به تامین نیاز موسسه خواهیم بود.


70
وی تاکید کرد: آب قابل تزریق به علت خالی بودن از هر نوع عوامل میکروبی و ناخالصی، بالاترین سطح خلوص را دارد و با راه اندازی خط تولید این محصول در موسسه رازی، قادر به تامین نیاز موسسه خواهیم بود.


545
آب قابل تزریق به زودی در موسسه رازی تولید می‌شود


713
کرج- ایرنا- رئیس بخش تصفیه سرم های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از تولید ...


824
آب قابل تزریق به زودی در موسسه رازی تولید می شود


722
آب قابل تزریق به زودی در موسسه رازی تولید می شود. کرج- ایرنا- رئیس بخش تصفیه سرم های درمانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از تولید آب قابل تزریق در این موسسه درآینده نزدیک خبر داد.