87
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


319
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


124
به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی در یکصد و بیست و دومین جلسه شرح و تفسیر نهج ...


68
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


669
توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و نخبگان. ... و دفاع از سرمایه های ...


36
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


695
همشهری آنلاین: عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین ...


744
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


365
توسعه آموزش های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و نخبگان . ... توسعه آموزش های دینی ...


223
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


894
... حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت: توسعه آموزش های دینی ... وظیفه حکومت است دین ...


952
... تکلیف حاکمان و نخبگان ... های دینی وظیفه حکومت است ... توسعه آموزش‌های دینی و ...


80
... ویژه حاکمان و نخبگان در ... توسعه آموزش‌های دینی ... های دینی وظیفه حکومت است. ...


31
... توسعه آموزش های دینی وظیفه حکومت است ... تکلیف آور است و ... است و حاکمان ...


81
اندیشه > همشهری آنلاین: عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت: توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است.


825
توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و نخبگان ... آموزش مقدماتی ...


442
... شده است. عرفان و حکمت دینی ... توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و ...


248
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل به خبرنگار ایرنا گفت: هدف از برگزاری این مسابقات آشنا ساختن معلمان با انتقال متناسب مفاهیم و …


438
لزوم گسترش آموزش‌های دینی و ... ویژه حاکمان و نخبگان ... همین وظیفه بوده است.


316
تکلیف ویژه نخبگان در ... توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است ; ... توسعه و تعمیق ...