419
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


585
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


57
به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی در یکصد و بیست و دومین جلسه شرح و تفسیر نهج ...


732
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


233
توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و نخبگان. ... و دفاع از سرمایه های ...


619
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


501
همشهری آنلاین: عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین ...


526
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


581
توسعه آموزش های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و نخبگان . ... توسعه آموزش های دینی ...


333
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت ...


860
... حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت: توسعه آموزش های دینی ... وظیفه حکومت است دین ...


497
... تکلیف حاکمان و نخبگان ... های دینی وظیفه حکومت است ... توسعه آموزش‌های دینی و ...


185
... ویژه حاکمان و نخبگان در ... توسعه آموزش‌های دینی ... های دینی وظیفه حکومت است. ...


295
... توسعه آموزش های دینی وظیفه حکومت است ... تکلیف آور است و ... است و حاکمان ...


903
اندیشه > همشهری آنلاین: عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن تکلیف ویژه حاکمان و نخبگان در تبیین چهره دشمن، گفت: توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است.


740
توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و نخبگان ... آموزش مقدماتی ...


258
... شده است. عرفان و حکمت دینی ... توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است/ تکلیف حاکمان و ...


98
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل به خبرنگار ایرنا گفت: هدف از برگزاری این مسابقات آشنا ساختن معلمان با انتقال متناسب مفاهیم و …


472
لزوم گسترش آموزش‌های دینی و ... ویژه حاکمان و نخبگان ... همین وظیفه بوده است.


322
تکلیف ویژه نخبگان در ... توسعه آموزش‌های دینی وظیفه حکومت است ; ... توسعه و تعمیق ...