622
... و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب ... طرح کاهش جمعیت کیفری ...


281
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص جلسه امروز کمیسیون متبوع خود بیان کرد: امروز سه ماده از طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در جلسه کمیسیون به تصویب رسید.


499
... و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب ... طرح کاهش جمعیت کیفری ...


339
در کمیسیون حقوقی مجلس؛ جزئیات طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان تصویب شد


431
... جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب ... طرح کاهش ...


385
... جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب ... طرح کاهش ...


61
تصویب موادی از طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در کمیسیون حقوقی مجلس - نایب ...


24
... و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب ... طرح کاهش جمعیت کیفری ...