295
... و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب ... طرح کاهش جمعیت کیفری ...


648
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص جلسه امروز کمیسیون متبوع خود بیان کرد: امروز سه ماده از طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در جلسه کمیسیون به تصویب رسید.


792
... و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب ... طرح کاهش جمعیت کیفری ...


381
در کمیسیون حقوقی مجلس؛ جزئیات طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان تصویب شد


670
... جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب ... طرح کاهش ...


631
... جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب ... طرح کاهش ...


75
تصویب موادی از طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان در کمیسیون حقوقی مجلس - نایب ...


165
... و ساماندهی زندانیان در جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس تصویب ... طرح کاهش جمعیت کیفری ...