313
تریاک عصاره در هوا خشک شده گل خشخاش است که با تیغ کشیدن به دور کاسبرگ این گل به دست می ...


235
نِگاری ابزاری است برای تدخین و کشیدن شیره تریاک. ...