327
تذکر فخاری درباره تغییر وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان شهرداری ... وضعیت استخدامی ...


9
فصل اقتصاد - رییس کمیته اجتماعی در تذکری خواستار توضیح شهردار تهران در رابطه با تلاش ...


708
تذکر فخاری درباره تغییر وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان شهرداری


153
تذکر فخاری درباره تغییر وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان شهرداری. رییس کمیته اجتماعی ...


510
وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان شهرداری تغییر ... فخاری در جریان ... وضعیت استخدامی ...


468
... تغییر وضعیت استخدامی ... وضعیت استخدامی تعدادی از ... شهرداری تهران درباره ...


418
... تغییر وضعیت استخدامی ... وضعیت استخدامی تعدادی از ... در تذکر پیش از ...


662
... برخی کارکنان تذکر ... تغییر وضعیت استخدامی ... وضعیت استخدامی تعدادی از ...