868
تذکر فخاری درباره تغییر وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان شهرداری ... وضعیت استخدامی ...


666
فصل اقتصاد - رییس کمیته اجتماعی در تذکری خواستار توضیح شهردار تهران در رابطه با تلاش ...


249
تذکر فخاری درباره تغییر وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان شهرداری


183
تذکر فخاری درباره تغییر وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان شهرداری. رییس کمیته اجتماعی ...


776
وضعیت استخدامی تعدادی از کارکنان شهرداری تغییر ... فخاری در جریان ... وضعیت استخدامی ...


23
... تغییر وضعیت استخدامی ... وضعیت استخدامی تعدادی از ... شهرداری تهران درباره ...


463
... تغییر وضعیت استخدامی ... وضعیت استخدامی تعدادی از ... در تذکر پیش از ...


981
... برخی کارکنان تذکر ... تغییر وضعیت استخدامی ... وضعیت استخدامی تعدادی از ...